HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG

Kế Toán – Nhân Sự Văn Phòng KGĐ Quận 2