Site icon Không gian đẹp

Giới Thiệu Các KTS Chủ Trì

Ths. KTS Đàm Hà Khánh

Đội ngũ kiến trúc sư chủ trì

ĐÀM HÀ KHÁNH
Phó Tổng Giám Đốc Không Gian Đẹp
TRẦN CAO THẮNG
Giám đốc Không Gian Đẹp Tân Bình
VÕ HOÀNG MINH CHUNG
Trưởng Xưởng Thiết Kế Số 1
VÕ THANH NHẬT VĨ VƯƠNG
Trưởng Xưởng Thiết Kế Số 2
TRÌNH MINH SƠN
Trưởng Xưởng Thiết Kế số 3
TRẦN VƯƠNG ANH
Trưởng Xưởng Thiết Kế Số 4
TRẦN VĂN ÁNH
Trưởng Xưởng Thiết Kế số 5
LÊ VĂN NAM
Trưởng Xưởng Thiết Kế Số 6
Exit mobile version